Zimní stadion směrnice pronájmu

Rezervace a informace na tel.: 724 048 215

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

 1. Zimní stadion s ledovou plochou se pronajímá soukromým i právnickým osobám v době provozu (zpravidla od září do konce března).
 2. Oprávněná osoba pro poskytování termínů na pronájem ledové plochy je vedoucí správy sportovišť nebo strojník zimního stadionu.
 3. Začátek a konec pronájmu se řídí zveřejněným hodinovým rozpisem. Tyto stanovené časy určují, kdy smí nájemce nejdřív vstoupit na ledovou plochu, dobu využití a dobu, kdy musí opustit ledovou plochu.
 4. Hodinový rozpis je sestaven nejpozději v pátek pro následující týden a je k dispozici na informační nástěnce ZS. Aktuálně obsazené termíny na www.obchodyvm.cz
 5. Před vstupem na ledovou plochu (do šatny) se nájemce dohodne o zaplacení pronajatých hodin s obsluhou stadionu.
 6. Přísný zákaz vstupu na ledovou plochu v době úpravy ledu. Při porušení zákazu nebude ledová plocha upravena.
 7. K jednomu pronájmu je automaticky k dispozici jedna šatna s využitím sprch. V případě volné kapacity šaten je možno dohodnout využití i více šaten.
 8. Šatna a sprchy jsou k dispozici 30 minut před začátkem pronájmu ledové plochy, pokud nebylo dohodnuto jinak. Opustit šatnu a sprchy je nutné nejpozději 30 minut po skončení pronajatých hodin ledu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 9. Pořadatelskou a zdravotní službu si nájemce zajistí na vlastní náklady.Zákaz parkování aut před vraty a vchodem na stadion z důvodu případného příjezdu sanitky.
 10. Případné problémy během pronájmu v nepřítomnosti vedoucího správy sportovišť budou řešeny se strojníky.
 11. Zákaz kouření v celém areálu! Po 22 hod. zákaz hlučného fandění včetně bubnů a trubek.
 12. Každý nájemce je povinen seznámit se s tímto řádem a svým objednaným pronájmem zimního stadionu se zavazuje s dodržováním této směrnice
 13. Při utkání mistrovských je zodpovědnost pořadatelského týmu, při utkáních amatérských a městské ligy zodpovídají oba zúčastněné týmy

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Částku za pronájem zimního stadionu uhradí nájemce v plné výši dle rozpisu ledové plochy a platného ceníku nejpozději při převzetí klíče od šatny, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 2. Ceny za pronájem se řídí aktuálním ceníkem služeb ZS.
 3. Do ceny za pronájem je zahrnuta spotřeba energií včetně využití šaten a sprch.
 4. Za využití šaten a sprch zaplatí nájemce u ledařů vratnou zálohu ve výši 100,- Kč, pokud nebylo dohodnuto jinak. Tato záloha je vrácena po předání šatny a sprchy v původním stavu.

III. REZERVACE A VYPOVĚZENÍ

 1. Objednávky na pronájem ZS se přijímají průběžně.
 2. Zimní stadion si nájemce může rezervovat u vedoucího správy sportovišť na tel. 724048215
 3. Sjednané hodiny může zájemce o pronájem vypovědět pouze po dohodě s vedoucím správy sportovišť.
 4. Sjednané hodiny může nájemce vypovědět nejpozději 3 pracovní dny před samotným pronájmem. V případě opakovaného nedodržení tohoto nařízení lez tohoto uživatele vyloučit ze ZS až do konce sezóny.
 5. Provozovatel ZS může sjednané hodiny vypovědět bez udání důvodu. Zájemci pak budou v rámci možností nabídnuté jiné hodiny.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nájemce musí dodržovat provozní řád ZS a ostatní nařízení a řády ZS, bude dbát na pořádek a nebude úmyslně znečišťovat prostory sportovního zařízení.
 2. Nájemce je povinen zajišťovat řádnou ochranu majetku, který mu provozovatel přenechal k dočasnému užívání, bude dbát na šetrné zacházení s vybavením.
 3. Šatnu udržuje v čistotě a pořádku, při obchodu ze šatny po sobě vždy uklidí!
 4. Klíč od šatny si dobře uschovejte. Nenechávejte v šatně nebo na hale své osobní doklady nebo cennosti. Vaše osobní věci odkládáte v šatně na svou vlastní zodpovědnost. Za vaše odložené věci pronajímatel neručí a plnou zodpovědnost si nese nájemce sám.
 5. Šatny jsou v zimním období vytápěny, proto okna otvírejte jen po dobu nezbytně nutnou.
 6. Tato směrnice může být doplněna nebo pozměněna.
SPORTVM.cz fandí a podporuje FCVM
Soutěžíme v 13 sportech
Rozehráno bylo již více jak 548 lig / soutěží
A to ve více jak 175 kolech / sezónách
Bylo odehráno celkem 4670 zápasů
Soutěží se zúčastnilo více jak 659 hráčů
A v týmových soutěžích 165 týmů
Rezervace: kde co dnes kolik
Nový rozcestník rezervací sdružuje rezervace z:

Víceúčelové sportoviště za 2. ZŠ River Bowling Charita: skup. cvičení & lez. stěna Squash, badminton, šlapací stroje Na Areálu: Tenis. & Volejbal. kurty Lyžař. & Snb. škola Fajtův kopec Házenkářská sportovní hala